CZ EN


          www.trust-hph.cz

Trust

Obecné informace
Jak žádat o výplatu
Formuláře ke stažení
Přehled výplat
FAQ

Trust II.

Obecné informace FAQ

Ostatní

Kontakty

Trust – Jak žádat o výplatu

O vyplacení podílu je nutno požádat prostřednictvím bezchybně vyplněného formuláře Žádosti, přičemž podíl je vyplácen během následujícího měsíce po jeho doručení (platí pouze v průběhu vyhlášeného výplatního období).

Žádost musí být vyplněna čitelně (nejlépe hůlkovým písmem), bez přepisování či škrtání a v souladu s údaji (tj. rodné číslo, jméno, příjmení, adresa trv. bydliště) uvedenými v občanském průkazu žadatele.

Podpis žadatele, příp. jeho zástupce, na Žádosti musí být vždy úředně ověřen (matrika, notář, Česká pošta).

Zástupce právnické osoby je povinen doložit originálem či úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku, ne staršího než 3 měsíce, oprávněnost k zastupování.

Zmocněnec právnické příp. i fyzické osoby doloží oprávněnost k zastupování originálem či úředně ověřenou kopií plné moci.

Výše zmíněné doklady musí být v českém jazyce příp. musí být úředně přeloženy do českého jazyka (s výjimkou dokladů ve slovenském jazyce).

Vyplněnou Žádost je třeba zaslat na adresu:

TASAX s.r.o.
P. O. BOX 191
170 04 PRAHA 74


DŮLEŽITÉ - NEPŘEHLÉDNĚTE!

Výplata podílu v Trustu probíhá dle databáze, v níž je uveden každý, na jehož účtu ve Středisku cenných papírů byly ke dni 4. 12. 2002 evidovány akcie HPH, ISIN CZ0009086708.

Pokud od té doby došlo k nějaký změnám, je třeba přiložit k Žádosti příslušné doklady. Jedná se především o následující situace: