CZ EN


          www.trust-hph.cz

Trust

Obecné informace
Jak žádat o výplatu
Formuláře ke stažení
Přehled výplat
FAQ

Trust II.

Obecné informace FAQ

Ostatní

Kontakty

Trust – FAQ

FAQ – často kladené otázky

V rubrice FAQ naleznete odpovědi na nejčastěji pokládané dotazy podílníků Trustu. Odpověď na otázku bude zobrazena po kliknutí na text „odp.“.

Obecně o Trustu
O001: Podle jaké databáze probíhá výplata podílu v Trustu? odp.

Výplata podílu v Trustu probíhá dle databáze, v níž je uveden každý, na jehož účtu ve Středisku cenných papírů byly ke dni 4. 12. 2002 evidovány akcie HPH, ISIN CZ0009086708.

O002: Jak zjistím kolik vlastním podílů v Trustu? odp.

Podílníkem Trustu se stal každý, kdo byl k datu 4. 12. 2002 akcionářem HPH, přičemž jedna akcie HPH, ISIN CZ0009086708, odpovídala získání jednoho podílu v Trustu.

Počet vlastněných akcií HPH lze zjistit z výpisu ze Střediska cenných papírů příp. nově z výpisu z Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. (dále jen CDCP). O aktuální výpis lze požádat prostřednictvím kteréhokoliv účastníka CDCP (podrobnosti viz www.cdcp.cz).

Příklad získání podílů v Trustu:
Účastník kupónové privatizace, který v rámci prvního kola kupónové privatizace investoval veškeré body do Harvardských investičních fondů, se následně stal majitelem 20 akcií HPH a zároveň, pokud si tyto ponechal ve svém vlastnictví, k datu 4. 12. 2002 také majitelem 20 podílů na majetku Trustu.

O003: Budu po vyplacení podílu v Trustu i nadále majitelem akcií HPH? odp.

Ano. Nejedná se o prodej akcií. Vznikem Trustu nebyla žádným způsobem dotčena práva spojená s vlastnictvím akcií HPH.

O004: Do kdy mohu požádat o výplatu podílu v Trustu? odp.

Trust byl založen na dobu minimálně deseti let a prostředky k výplatě podílů jsou již vyčleněny. Není tedy podstatné, kdy bude o výplatu podílu zažádáno. Měnit se může jen výše podílu v jednotlivých výplatních obdobích.

O005: Bude v roce 2012, tedy po deseti letech od založení, ukončeno působení Trustu? odp.

Nebude. Podrobnější informace k této záležitosti naleznete zde (dokument bude otevřen v novém okně – formát pdf ).


Hodnota podílu v Trustu a výplatní období
O101: Bude se výše podílu v Trustu měnit? odp.

Výplata podílu v Trustu je prováděna v průběhu jednotlivých výplatních období, pro které je vždy určena konstantní hodnota jednoho podílu vázaná na čisté obchodní jmění Trustu:

Pořadí Trvání Hodnota 1 podílu
1. výplatní období 4. 12. 2002 – 31. 12. 2003 6,90 USD
2. výplatní období 9. 4. 2004 – 31. 12. 2004 6,77 USD

Pro další výplatní období bude stanovena nová výše podílu, a to na základě aktuálního ocenění hodnoty majetku Trustu. Nicméně vzhledem k omezené možnosti investování prostředků Trustu se výrazná změna hodnoty podílu neočekává.

O102: Kdy bude vyhlášeno nové výplatní období? odp.

Výplata podílu v Trustu je prováděna v průběhu jednotlivých výplatních období, pro které je vždy určena konstantní hodnota jednoho podílu vázaná na čisté obchodní jmění Trustu. Druhé výplatní období, pro které byla na základě účetní závěrky stanovena hodnota jednoho podílu v Trustu na 6,77 USD, skončilo 31. 12. 2004.

Žádosti doručené příp. uznané za platné až po tomto datu budou realizovány v rámci dalšího výplatního období, jehož vyhlášení je v kompetenci správce Trustu a pro které bude stanovena nová aktuální hodnota podílu v Trustu.

Datum opětného zahájení výplat zatím není známo. Vyjádření Daventree Trustees Ltd. k současnému stavu Trustu naleznete v archivu aktualit.


Podání Žádosti o výplatu podílu v Trustu a její realizace
O201: Mohu požádat o vyplacení pouze části podílu v Trustu? odp.

Ne. Výplata probíhá automaticky ve vztahu ke všem podílům, které žadatel vlastní. Počet podílů se na Žádost nevyplňuje.

O202: Mohu podat Žádost o výplatu podílu v Trustu i v době, kdy neprobíhá výplatní období? odp.

Ano. Formálně správná Žádost (viz Jak žádat o výplatu) doručená na příslušnou adresu mimo výplatní období je zpracovatelem zařazena do evidence žadatelů o výplatu podílu v Trustu a následně, resp. po vyhlášení výplatního období, předána správci Trustu k realizaci.

O203: Mohu zaslat Žádost o výplatu podílu v Trustu faxem či e-mailem? odp.

Ne. Správci Trustu musí být zaslán originál Žádosti, a to na adresu:

TASAX s.r.o.
P. O. BOX 191
170 04 PRAHA 74.

O204: Změnil/a jsem příjmení. Jaké doklady musím spolu s Žádostí předložit? odp.

Výplata podílu v Trustu probíhá dle databáze akcionářů HPH převzaté ze Střediska cenných papírů k datu 4. 12. 2002. Pokud od té doby došlo ke změně příjmení žadatele, je třeba k Žádosti (vyplněné již na aktuální osobní údaje) přiložit kopii dokladu o této změně, tj. např. oddacího listu či občanského průkazu.

O205: Změnil/a jsem rodné číslo. Jaké doklady musím spolu s Žádostí předložit? odp.

Výplata podílu v Trustu probíhá dle databáze akcionářů HPH převzaté ze Střediska cenných papírů k datu 4. 12. 2002. Pokud od té doby došlo ke změně rodného čísla žadatele, je třeba k Žádosti (vyplněné již na aktuální osobní údaje) přiložit originál či úředně ověřenou kopii dokladu o změně tohoto údaje, který bude obsahovat obě rodná čísla, tj. např. potvrzení matriky či potvrzení úřadu sociálního zabezpečení.

O206: Zdědil/a jsem akcie HPH po zůstaviteli zemřelém do 3. 12. 2002 včetně. Jaké doklady o dědictví musím spolu s Žádostí předložit? odp.

Pokud žadatel nabyl akcie HPH v rámci dědictví po zůstaviteli zemřelém do 3. 12. 2002 včetně a do data založení Trustu, tj. 4. 12. 2002, nepřevedl z účtu původního majitele na svůj účet ve Středisku cenných papírů, je třeba, aby k Žádosti přiložil originál či úředně ověřenou kopii úplného pravomocného usnesení o dědictví, které bude obsahovat výrok o nároku na akcie HPH, ISIN CZ0009086708.

O207: Zdědil/a jsem podíly v Trustu po zůstaviteli zemřelém 4. 12. 2002 a později. Jaké doklady o dědictví musím spolu s Žádostí předložit? odp.

V případě, že původní majitel akcií HPH resp. podílu v Trustu zemřel 4. 12. 2002 a později, je třeba spolu s Žádostí předložit originál či úředně ověřenou kopii úplného pravomocného usnesení o dědictví, které bude obsahovat výrok o nároku na podíly v Trustu založeného smlouvou ze dne 4. 12. 2002.

Pokud zůstavitel vlastnil méně než 100 podílů v Trustu, jež nebyly předmětem dědického řízení, lze předložit i originál či  úředně ověřenou kopii úplného pravomocného usnesení o dědictví, které bude obsahovat alespoň výrok o nároku na akcie HPH, ISIN CZ0009086708. Upozorňujeme však, že případný výňatek z usnesení o dědictví týkající se pouze nároku na akcie HPH není dostačující.

O208: Mohu požádat o výplatu podílu v Trustu na kontaktní adresu? odp.

Bohužel ne. Výplatu podílu v Trustu lze realizovat pouze dvěma způsoby, a to zasláním prostřednictvím poštovní poukázky na adresu trvalého bydliště v ČR nebo převodem na bankovní účet. V případě platby na adresu jsou finanční prostředky zasílány poštovní poukázkou typu B do vlastních rukou, kdy Česká pošta při výplatě kontroluje, zda údaje uvedené na poštovní poukázce souhlasí s údaji v občanském průkazu podílníka.

Z výše uvedeného důvodu se musí údaje vyplněné v záhlaví Žádosti (tj. rodné číslo, jméno, příjmení, adresa trv. bydliště) shodovat s údaji uvedenými v úředním ověření podpisu žadatele.

Pokud se podílník na adrese svého trvalého pobytu nezdržuje, doporučujeme zřídit si u České pošty službu "Změna místa dodání", která umožňuje dosílání poštovních zásilek a poukázek na vyžádanou adresu, příp. zažádat o výplatu podílu v Trustu na  bankovní spojení (viz Formuláře ke stažení).

O209: Pobývám mimo Českou republiku. Jak mám postupovat? odp.

V tomto případě je bez ohledu na počet vlastněných podílů nutné použít typ Žádosti, který umožňuje zaslání finančních prostředků bankovním převodem. Majitelem bankovního účtu může být i jiná osoba, žadatel však nesmí v Žádosti zapomenout uvést její údaje (název a adresa majitele účtu).

Úřední ověření podpisu žadatele musí obsahovat veškeré právní náležitosti, aby dle platných právních mezinárodních smluv daného státu s ČR mohlo být akceptováno. Z toho důvodu doporučujeme provést ověření podpisu na velvyslanectví ČR v dané zemi, neboť v ostatních případech je obvykle nutné, aby ověření podpisu obsahovalo také tzv. apostilační doložku či superlegalizaci, která musí být úředně přeložena do českého jazyka.

Výjimka: v případě Slovenské republiky lze akceptovat i úřední ověření podpisu provedené na matrice na obecním úřadě či u notáře.

O210: Jaký je výklad bodů a), b), c) v textu Žádosti o výplatu hodnoty podílu v Trustu? odp.

Správce Trustu má podle smlouvy ze dne 4. 12. 2002, jíž byl založen Trust, určité povinnosti a to jak ke svěřeným prostředkům, tak ve vztahu k podílníkům. Pokud tyto povinnosti v souvislosti s provedenou výplatou plní, není podílník či bývalý podílník oprávněn podávat žaloby.

Ohledně zbavení správce Trustu odpovědnosti za náhradu škody se jedná například o následující případy:

· podílník uvede chybné údaje týkající se bankovního spojení či adresy trvalého bydliště, správce Trustu dodrží jím uvedený pokyn, ale k připsání prostředků na účet podílníka příp. doručení na adresu v důsledku chyby v Žádosti nedojde,
 
nebo

· podílníkovi je známo, že prostředky mají např. z důvodu zástavy náležet třetí straně, tuto informaci podílník před správcem Trustu zatají a požádá o výplatu ve svůj prospěch. Třetí strana však následně požaduje po Trustu příslušné plnění. V takovém případě správce Trustu nemůže nést zodpovědnost za něco, o čem nebyl informován. Zbavení odpovědnosti je však omezeno právě zmiňovanou výší vyplacené hodnoty podílu.
O211: Jaká je výše poplatků za realizaci výplaty podílu v Trustu? odp.

Výše poplatků, které jsou přímo strženy podílníkům, jsou dány pouze náklady na odeslání finanční hodnoty podílu.

V případě zaslání financí prostřednictvím poštovní poukázky se poplatky řídí sazebníkem České pošty. V případě převodu finanční hodnoty podílu na bankovní spojení jsou poplatky účtovány v závislosti na objemu zaslaných financí, a to jak bankou odesílající, tak i příjmovou. Nutno dodat, že při tomto způsobu výplaty podílu, tj. převodem na bankovní účet, jsou prostředky zasílány přímo ze zahraničí, tedy mezinárodním platebním stykem.

Obecně doporučujeme klientům s trvalým bydliště v ČR, kteří vlastní maximálně 250 podílů v Trustu a jedná se tedy o nižší hodnotu vypláceného podílu, aby využili možnosti zaslání příslušné částky poštovní poukázkou.

O212: Za jak dlouho po podání Žádosti o výplatu podílu v Trustu mi budou zaslány peníze? odp.

V průběhu výplatního období je hodnota podílu v Trustu vyplácena během následujícího kalendářního měsíce po doručení formálně správné Žádosti zpracovateli.

O213: Jsou vyplacené podíly v Trustu zdaněny? odp.

Ne. Podíly jsou vypláceny ve výši přiznané Trustem a nejsou z nich sraženy a odvedeny žádné daně.

Více informací k tomuto tématu ve formě odborné daňové analýzy naleznete zde (dokument bude otevřen v novém okně – formát pdf ).


Vrácené platby hodnoty podílu v Trustu
O301: Nestihl/a jsem si vyzvednout zaslaný podíl v Trustu na přepážce České pošty? Jak mám nyní postupovat? odp.

Nevyzvednutá platba se vrací zpět do evidence správce Trustu. o její opětné vyplacení je možné požádat prostřednictvím jednoho z následujících formulářů (formulář bude otevřen v novém okně):

Formuláře jsou určeny pouze pro fyzické osoby a jsou rozděleny podle požadovaného způsobu realizace výplaty. Při jejich vyplňování věnujte prosím pozornost poznámkám uvedeným v dolních částech.

Vyplněnou Žádost zašlete na adresu:

TASAX s.r.o.
P. O. BOX 191
170 04 PRAHA 74.

O302: V Žádosti o výplatu podílu v Trustu jsem uvedl/a chybné či neúplné bankovní spojení. Podíl v Trustu mi nebyl vyplacen. Jak mám nyní postupovat? odp.

Nedoručená resp. v tomto případě nedoručitelná platba se vrací zpět do evidence správce Trustu. O její opětné vyplacení je možné požádat prostřednictvím následujícího formuláře (formulář bude otevřen v novém okně):

Formulář je určen pouze pro fyzické osoby. Při jeho vyplňování věnujte prosím pozornost poznámkám uvedeným v dolní části.

Vyplněnou Žádost zašlete na adresu:

TASAX s.r.o.
P. O. BOX 191
170 04 PRAHA 74.